بدون Bcom / بدون Bcom گسترش در اقتصاد و اقتصادسنجی

University of Johannesburg

شرح برنامه

توضیحات رسمی را مطالعه کنید

بدون Bcom / بدون Bcom گسترش در اقتصاد و اقتصادسنجی

University of Johannesburg

بدون Bcom در اقتصاد و اقتصادسنجی

هدف از این برنامه این است که تجهیز دانش آموزان به دانش لازم نظری و کمی اقتصادی و اقتصاد سنجی و مهارت به منظور موثر انجام وظایف خود به عنوان اقتصاددانان / اقتصاد سنجی در بخش خصوصی و دولتی از اقتصاد است.

فرصتهای شغلی ممکن

 • اکونومیست
 • اقتصاد سنجی دان
 • اقتصادی
 • تحلیلگر
 • طالع بین
 • برنامه ریز اقتصادی

پذیرش مورد نیاز

 • حداقل APS: 28
 • انگلیسی: 4
 • ریاضیات: 4

توجه داشته باشید:

 • برنامه ها در تنها به زبان انگلیسی ارائه شده است.
 • سطح موفقیت (امتیاز) به دست آمده برای جهت زندگی است که در محاسبه پذیرش امتیاز (APS) گنجانده شده است.

بدون Bcom تمدید در اقتصاد و اقتصادسنجی

بدون Bcom گسترش در اقتصاد و اقتصادسنجی دسترسی جایگزین برای متقاضیانی که حداقل نیازهای برآورده نشده را وارد کنید یک برنامه بدون Bcom به طور منظم در دانشگاه ژوهانسبورگ.

حداقل مدت مطالعه برای هر یک از برنامه های توسعه یافته بالاتر از چهار سال است. پایه و اساس (برای اولین بار) سال مطالعه شامل ماژول های بنیادی (جدید / قدیمی سطح NQF 5)، در حالی که سه سال باقی مانده همان است که از رشته به طور منظم مربوطه.

بدون Bcom درجه تمدید در اقتصاد و اقتصاد است که در دسترسی برای رسیدن به موفقیت از نظر ارائه بنیادی آن، یعنی در ارائه دسترسی جایگزین در زمینه اقتصاد و اقتصاد است. دانش آموزان ارائه بنیادی پوشش مهارت های تحصیلی مرتبط با موضوعات مربوط به موضوع، مورد نیاز به منظور تسهیل یادگیری در ماژول به طور منظم از برنامه تحصیلی بدون Bcom داده می شود. ترکیبی از ماژول های بنیادی دانش آموزان را قادر می سازد به منظور توسعه یک دیدگاه جامع و استراتژی های موثر برای تنظیم به، و برآوردن خواسته های، و آموزش عالی با هدف در بدون Bcom برنامه انتخاب موفق بودن.

فرصتهای شغلی ممکن

 • اکونومیست
 • اقتصاد سنجی دان
 • تحلیلگر اقتصادی
 • طالع بین
 • برنامه ریز اقتصادی

پذیرش مورد نیاز

 • حداقل APS
  • 25 با ریاضیات
  • 28 با سواد ریاضی
 • انگلیسی: 4
 • ریاضیات: 3
 • سواد ریاضی: 6

توجه داشته باشید:

 • برنامه به زبان انگلیسی ارائه تنها
 • سطح موفقیت (امتیاز) به دست آمده برای جهت زندگی است که در محاسبه پذیرش امتیاز (APS) گنجانده شده است.
این مدرسه این برنامه ها را ارائه می نماید:
 • انگلیسی
مدت زمان و قیمت
این دوره واقع در پردیس
Start Date
تاریخ شروع
فوریه 2019
Duration
مدت زمان
3 - 4 
تمام وقت
Locations
آفریقای جنوبی - Johannesburg, Gauteng
تاریخ شروع : فوریه 2019
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
Dates
فوریه 2019
آفریقای جنوبی - Johannesburg, Gauteng
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات