توضیحات رسمی را مطالعه کنید

فارغ التحصیلان قادر خواهید بود به

فارغ التحصیلان قادر به برای کسب و کار بین المللی کار، مدیریت شرکت و یا بخش های آن، و همچنین به راه اندازی یک شرکت خواهد بود. مطالعات بیشتر می تواند با توجه به برنامه های تحصیلی دانشگاه ادامه داد.
دانش آموزان با موفقیت این برنامه مطالعه تعلق می گیرد دیپلم حرفه ای کارشناسی در کسب و کار (VK / UAS، LT) تکمیل شده است.

شرح برنامه مطالعه: تجارت بین الملل

برنامه آموزش در:
انگلیسی

مشاهده 5 برنامه دیگر ارائه شده توسط Vilnius University Of Applied Sciences VIKO »

این دوره Campus based
Start Date
سپتامبر 2019
Duration
تمام وقت
Price
2,800 EUR
قیمت در هر سال
بر اساس مکان
بر اساس تاریخ
Start Date
سپتامبر 2019
آخرین مهلت تقاضا

سپتامبر 2019