Accademia di Belle Arti Aldo Galli - IED Network

مقدمه

توضیحات رسمی را مطالعه کنید

با بهره گیری از تقدم خود در این زمینه ، دوره های تدریس آن برای درج مطالب جدید (برای ترمیم) و اشیاء ساخته شده از سفال ، شیشه ، فلزات و آلیاژهای فلزی انجام شده است: نوآوری فرایندی که در کشور پیشرو موازی کمی دارد. جهان برای ترمیم.

مکان ها

کومو

L'Accademia di Belle Arti Aldo Galli di Como

Address
Accademia di Belle Arti Aldo Galli - IED Network
Via Petrarca, 9
22100 Como, Lombardy, Italy

22100 کومو, لومباردی, ایتالیا