‏ 2019‏ در سنگال مدارس عالی بازرگانی عالیرتبه

On this page you can search for Universities, Colleges and Business schools that offers bachelor degrees in سنگال. You will easily find all information about the top ranked universities in سنگال here. Click on"Read more" for a detailed description of the university and an overview of the bachelor programs offered.

Find bachelor universities in سنگال and browse through their bachelor programs to find the ones that suit you best. Get all info about the various undergraduate study options in سنگال and compare the tuition fees and length of study. You can save time and contact universities in سنگال directly: fill out the"Request free information" form, which will put you in contact with the admissions office.

Start the search for your future education right away!

اطلاعات بیشتر اطلاعات محدود

3نتایج درسنگال

Kedge Business School معیار مدرسه کسب و کار فرانسه با 4 پردیس در فرانسه (پاریس، بوردو، مارسی، و تولن)، 2 در چین (شانگهای و سوجو)، 1 در داکار، سنگال و ...
اکول سوپریور د Journalisme پاریس در پاریس در دوره 1896-1899 توسط اساتید دانشگاه مایل به گسترش آموزش در علوم اجتماعی ایجاد شده است. این دارای تمایز به ...
در سال 1996، موسسه آفریقایی مدیریت (موسسه AFRICAIN DE مدیریت) یکی از مدارس کسب و کار خصوصی در غرب آفریقا منجر شده است. تنظیم در داکار، پایتخت سنگال، I...