لیسانس در امور مالی و کنترل بین المللی

عمومی

درباره این دانشگاه

Fontys provides education and research. As a broad-based university, we are the largest public knowledge institute in the southern Netherlands.

Fontys provides education and research. As a broad-based university, we are the largest public knowledge institute in the southern Netherlands. اطلاعات محدود
آیندهوون , تیلبورگ , ونلو + 2 بیشتر کمتر