Read the Official Description

اداره امور بازرگانی عمده و جزئی دانش آموزان را با دانش رشته های کسب و کار اصلی اقتصاد، حسابداری، قانون کسب و کار، تجزیه و تحلیل کمی و مدیریت ضروری برای یک حرفه ای مداوم و مداوم در مدیریت است.

دانش آموزان در معرض نظرات و دیدگاه عملی در مورد مسائل و مشاغل فعلی و شیوه های بازدید از کلاس های حرفه ای فعال، فرصت های سفر در محل، کارآموزی و مطالعات مستقل قرار می گیرند.

اداره بازرگانی عمده و جزئی با وزارت اقتصاد و بازرگانی همراه است. یک مستعمره نیاز به حداقل 13 دوره دارد و یک مدرسه نیاز حداقل هفت نفر، از جمله دوره های حسابداری، اقتصاد، کسب و کار و ریاضیات.

Program taught in:
انگلیسی
Last updated January 26, 2018
این دوره
Start Date
سپتامبر 2019
Duration
Request Info
Full-time
Price
Deadline
By locations
By date
Start Date
سپتامبر 2019
End Date
Application deadline

سپتامبر 2019

Location
Application deadline
End Date