کارشناسی در توسعه کارآفرینی و مدیریتی (BBA)

Inter American University of Puerto Rico

شرح برنامه

توضیحات رسمی را مطالعه کنید

کارشناسی در توسعه کارآفرینی و مدیریتی (BBA)

Inter American University of Puerto Rico

برنامه کارآفرینی و توسعه مدیریتی طراحی شده است برای ارائه دانش آموز با دانش اصول حاکم بر توسعه تجاری شرکت ها و فعالیت های کسب و کار خود.

لیسانس را در کسب و کار برنامه دولت با عمده در کارآفرینی و توسعه مدیریتی به دنبال آماده سازی حرفه ای با مهارت ها و دانش لازم برای کشف خود اشتغالی به عنوان یک جایگزین عملی در کار حرفه ای خود و یا به اشغال یک موقعیت به عنوان یک مدیر کسب و کار.

مدیریت، کارآفرینی، حسابداری، بازاریابی، اقتصاد، امور مالی، روش های کمی و منابع انسانی: دانش آموز با مفاهیم، ​​اصول و شیوه های اساسی از رشته های مختلف است که شامل توسعه و مدیریت شرکت ها و کارآفرینی، مانند ارائه شده است.

این مدرسه این برنامه ها را ارائه می نماید:
  • اسپانیایی
مدت زمان و قیمت
این دوره
Online
واقع در پردیس
Start Date
تاریخ شروع
ژانویه 2019
آگوست 2019
Duration
مدت زمان
تمام وقت
Price
قیمت
187 USD
Locations
پورتوریکو (US) - Aguadilla Pueblo, Aguadilla
تاریخ شروع : ژانویه 2019
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان ژانویه 1, 2023
تاریخ شروع : آگوست 2019
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان آگوست 1, 2022
پورتوریکو (US) - Bajadero, Arecibo
تاریخ شروع : ژانویه 2019
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان ژانویه 1, 2023
تاریخ شروع : آگوست 2019
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان آگوست 1, 2022
پورتوریکو (US) - Barranquitas, Barranquitas
تاریخ شروع : ژانویه 2019
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان ژانویه 1, 2023
تاریخ شروع : آگوست 2019
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان آگوست 1, 2022
پورتوریکو (US) - Bayamón, Bayamón
تاریخ شروع : ژانویه 2019
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان ژانویه 1, 2023
تاریخ شروع : آگوست 2019
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان آگوست 1, 2022
پورتوریکو (US) - Fajardo, Fajardo
تاریخ شروع : ژانویه 2019
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان ژانویه 1, 2023
تاریخ شروع : آگوست 2019
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان آگوست 1, 2022
پورتوریکو (US) - Guayama, Guayama
تاریخ شروع : ژانویه 2019
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان ژانویه 1, 2023
تاریخ شروع : آگوست 2019
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان آگوست 1, 2022
پورتوریکو (US) - Ponce, Ponce
تاریخ شروع : ژانویه 2019
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان ژانویه 1, 2023
تاریخ شروع : آگوست 2019
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان آگوست 1, 2022
پورتوریکو (US) - San Germán, San Germán
تاریخ شروع : ژانویه 2019
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان ژانویه 1, 2023
تاریخ شروع : آگوست 2019
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان آگوست 1, 2022
پورتوریکو (US) - San Juan, San Juan
تاریخ شروع : ژانویه 2019
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان ژانویه 1, 2023
تاریخ شروع : آگوست 2019
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان آگوست 1, 2022
Dates
ژانویه 2019
پورتوریکو (US) - Aguadilla Pueblo, Aguadilla
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان ژانویه 1, 2023
پورتوریکو (US) - Bajadero, Arecibo
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان ژانویه 1, 2023
پورتوریکو (US) - Barranquitas, Barranquitas
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان ژانویه 1, 2023
پورتوریکو (US) - Bayamón, Bayamón
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان ژانویه 1, 2023
پورتوریکو (US) - Fajardo, Fajardo
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان ژانویه 1, 2023
پورتوریکو (US) - Guayama, Guayama
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان ژانویه 1, 2023
پورتوریکو (US) - San Juan, San Juan
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان ژانویه 1, 2023
پورتوریکو (US) - San Germán, San Germán
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان ژانویه 1, 2023
پورتوریکو (US) - Ponce, Ponce
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان ژانویه 1, 2023
آگوست 2019
پورتوریکو (US) - Aguadilla Pueblo, Aguadilla
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان آگوست 1, 2022
پورتوریکو (US) - Bajadero, Arecibo
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان آگوست 1, 2022
پورتوریکو (US) - Barranquitas, Barranquitas
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان آگوست 1, 2022
پورتوریکو (US) - Bayamón, Bayamón
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان آگوست 1, 2022
پورتوریکو (US) - Fajardo, Fajardo
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان آگوست 1, 2022
پورتوریکو (US) - Guayama, Guayama
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان آگوست 1, 2022
پورتوریکو (US) - San Juan, San Juan
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان آگوست 1, 2022
پورتوریکو (US) - San Germán, San Germán
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان آگوست 1, 2022
پورتوریکو (US) - Ponce, Ponce
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان آگوست 1, 2022