Keystone logo

84 کارشناسی برنامه ها که در مطالعات علوم انسانی زبان شناسی 2024

فیلترها

فیلترها

  • کارشناسی
  • کارشناسی علوم و مهندسی
  • کارشناسی علوم انسانی و هنر
  • مدیریت بازرگانی
  • مطالعات علوم انسانی
  • زبان شناسی
رشته های تحصیلی
  • مطالعات علوم انسانی (84)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه

کارشناسی برنامه ها که در مطالعات علوم انسانی زبان شناسی

رشته زبان شناسی اشاره به مطالعه علمی زبان و زیر رشته از شکل زبان، معنا و متن. هستند بسیاری از دانشگاه ها بسیار عالی واقع در سراسر جهان است که پیشنهاد کارشناسی در برنامه های زبانشناسی وجود دارد. دانش آموختگان برگزاری یک کارشناسی در زبانشناسی فرصت های شغلی در مکان هایی مانند مراکز تاریخ، سازمان ترجمه و زبان، سازمان های توسعه، روزنامه نگاری، نوشتن، چاپ و نشر، ویرایش، و دانشگاه.

زبان فقط یک منطقه مشترک مرتبط با کارشناسی در برنامه های زبانشناسی است، اما بیشتر به این رشته وجود دارد. دیگر موضوعات مشترک موجود در این برنامه ها ممکن است تاریخ زبان، زبان شناسی و فرهنگ، نظریه زبانی مدرن، و روش تحقیق. همچنین مطالعات زبانی باستانی مانند سخنرانی یونان باستان، نوشتن ادبیات قدیمی انگلیسی، و دیگران در دسترس هستند.کارشناسی در برنامه های زبانشناسی استفاده سخنرانی، ارائه مقاله، دوره های پژوهش، مطالعات مستقل، بررسی ادبیات، بحث های آنلاین و درسی به عنوان روش برای دانش آموزان آموزش.

اطلاعات بیشتر در مورد مدرک لیسانس در زبانشناسی بدانید با خواندن از طریق برنامه های زیر. نگاهی به مرحله بعد نسبت به درجه خود را امروز!