Read the Official Description

B.Sc. در علوم زیستی کمی

مقیاس علمی علوم محیطی برای دانشجویان طراحی شده است که شغل محیط زیست را در نظر می گیرند که در آن شایستگی نیاز به درک کمی دارد. دانش آموزان دانش کاری را از حداقل سه رشته خاص محیطی بدست آورند، درک کنند که چه چیزی رویکرد کمی نسبت به کیفی را به مسائل زیست محیطی و مهارت های مورد نیاز برای ارزیابی و مدیریت خطرات زیست محیطی می دهد. دانش آموزان همچنین پایه لازم را برای پذیرش و موفقیت در هر برنامه محیط زیست فارغ التحصیل خواهند کرد.

Program taught in:
انگلیسی

See 3 more programs offered by The American University of Paris »

Last updated June 13, 2018
این دوره Campus based
Start Date
سپتامبر 2019
ژانویه 2020
Duration
تمام وقت
By locations
By date
Start Date
سپتامبر 2019
Application deadline
Start Date
ژانویه 2020
Application deadline

سپتامبر 2019

ژانویه 2020