Read the Official Description

* Edulink International College Nairobi در مشارکت با دانشگاه Northampton انگلستان کار می کند


این برنامه بر اساس انواع موضوعات اصلی و موضوعات اختیاری استوار است. موضوعات اصلی آموزش جامع در زمینه های ضروری کسب و کار را فراهم می کنند، در حالی که طیف وسیعی از گزینه ها به دانش آموزان اجازه می دهد تا از انواع مختلف تخصصی انتخاب کنند.

این رویکرد طیف گسترده ای از منافع فردی و آرمان های شغلی را رعایت می کند و نه تنها بر دانش، بلکه همچنین بر توسعه مهارت های ضروری در کسب و کار تمرکز می کند.

Program taught in:
انگلیسی

See 3 more programs offered by EDULINK INTERNATIONAL COLLEGE NAIROBI »

این دوره Campus based
Start Date
ژانویه 2020
Duration
By locations
By date
Start Date
ژانویه 2020
Application deadline

ژانویه 2020