Read the Official Description

هدف از این صلاحیت است به منظور توسعه شایستگی اعمال و عملی دانش آموز در کسب، تجزیه و تحلیل، تفسیر، درک و کاربرد اداری، مدیریت و اصول مدیریت استراتژیک است. دانش آموز باید قادر به تجزیه و تحلیل و توضیح تصمیم گیری های استراتژیک در زمینه عملیات کسب و کار، و برای ارزیابی و تفسیر تاثیر خارجی از تصمیم گیری های، لازم است با توجه به زمینه جامع مدیریت به عنوان یک عمل.

دانش آموزان باید نشان دهند که می توانند یادگیری خود را به محیط کسب و کار خود را بافت و توصیف پیشرفت مناسب و مداخلات آنها می توانند تحت تاثیر قرار دهد در محیط کار خود را.

پذیرش مورد نیاز

هر دیپلم کسب و کار مرتبط و یا مدرک معادل در سطح NQF 6 به عنوان یک کمیته وضعیت به طور میانگین به 60 درصد تعیین می شود.

نشست حداقل مورد نیاز دانشکده را برای یک برنامه خاص لزوما تضمین ورود به آن برنامه به عنوان معیارهای انتخاب خاص ممکن است استفاده شود و با توجه به محدودیت فضا.

Program taught in:
انگلیسی

See 135 more programs offered by University of Johannesburg »

این دوره Campus based
Start Date
فوریه 2019
Duration
تمام وقت
By locations
By date