Read the Official Description

هدف از این BTech در صلاحیت مدیریت گردشگری است که به توسعه شایستگی اعمال می شود و شناختی دانش آموز در کسب، تفسیر، درک و کاربرد اصول مدیریت گردشگری. دانش آموز باید قادر به تجزیه و تحلیل و توضیح تصمیمات مدیریت در زمینه یک واحد گردشگری شرکت باشد. این صلاحیت های تحصیلات تکمیلی برای هر موقعیت در یک بخش گردشگری است که نیاز به استفاده از شیوه های گردشگری موجود در زمینه های جدید آماده می شود.

پذیرش مورد نیاز

دیپلم ملی (مدیریت گردشگری) و یا مدرک معادل در سطح NQF 6 به عنوان یک کمیته وضعیت به طور میانگین به 60٪ در افراد سال سوم تعیین می شود.

نشست حداقل مورد نیاز دانشکده را برای یک برنامه خاص لزوما تضمین ورود به آن برنامه به عنوان معیارهای انتخاب خاص ممکن است استفاده شود و با توجه به محدودیت فضا.

Program taught in:
انگلیسی

See 135 more programs offered by University of Johannesburg »

این دوره Campus based
Start Date
فوریه 2019
Duration
تمام وقت
By locations
By date