Read the Official Description

SP3 کارشناسی

دانش آموزان می توانند به طور مستقیم در سال 3 در SUP د میخانه (SP3) پس از تأیید سطح معادل دستاورد علمی تا 2 سال پس از مطالعه باکالوریا ثبت نام.

این آموزش مبتنی بر گسترده انتقال در یک سال اساس تجزیه و تحلیل استراتژیک و بازاریابی و همچنین ابزار های فنی (PAO، ویدئو ...)، به منظور تخصص در یکی از برنامه های حرفه ای 20 ارائه شده در کارشناسی ارشد 1 و 2 استاد.

با تمرکز بر چالش های عمده ای استراتژیک، در این سال اجازه می دهد تا دانش آموزان برای کنترل تمام این موضوع ارتباطی را از طریق سمینارهای موضوعی مانند ارتباطات بحران، بازاریابی مشهور، ارتباطات داخلی ...

Program taught in:
انگلیسی

See 2 more programs offered by Sup de Pub »

این دوره Campus based
Start Date
آگوست 2019
سپتامبر 2019
Duration
By locations
By date
Start Date
سپتامبر 2019
Application deadline
Start Date
آگوست 2019
Application deadline
Start Date
سپتامبر 2019
Application deadline
Start Date
سپتامبر 2019
Application deadline
Start Date
سپتامبر 2019
Application deadline