Keystone logo
جمهوری اسلامی افغانستان

بهترین دانشگاه ها برای کارشناسی برنامه ها که در جمهوری اسلامی افغانستان 2024

تعداد مؤسسات: 1
    • Sokhumi, جمهوری اسلامی افغانستان

    فعالیتهای این دانشگاه مبتنی بر اصول آموزش و پرورش جهانی و حفظ ماهیت اساسی آموزش و پرورش با معرفی فعال فناوریهای نوآورانه است. هدف آن ادغام ASU در فضای آموزشی جهانی ، اطمینان از مشارکت کامل آن در برنامه های بین المللی برای برقراری ارتباط و تعامل مستقیم با موسسات تحقیقاتی و آموزشی کشورهای خارجی است.