Keystone logo
کوزوو

بهترین دانشگاه ها برای کارشناسی برنامه ها که در کوزوو 2024

تعداد مؤسسات: 2
    • Prishtina, کوزوو

    Universum College در مارس 2005 در پریشتینا (پایتخت) و فریزاج (دومین شهر بزرگ و یکی از پیشرفته ترین شهرهای اقتصادی در کوزوو) تأسیس شد. این کالج یک ارائه دهنده آموزش عالی است که توسط آژانس اعتباربخشی کوزوو و با ارزیابی توسط کارشناسان بین المللی انجام شده است.

    • Prishtina/Kosovo, کوزوو
    • Rochester, آمریکا

    This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...