Keystone logo
Beckmans College of Design

Beckmans College of Design

Beckmans College of Design

مقدمه

Beckmans College of Design در استکهلم سه دوره کارشناسی (180 امتیاز) ارائه می دهد: ارتباط تصویری ، مد و طراحی.

بكمانز در حال رشد مداوم است. دانش جدید و دیدگاه های جدید در مورد انسان گرایی ، تنوع ، برابری و پایداری در دوره های مبتنی بر یک بنیاد هنری نفوذ می کند. Beckmans College of Design محلی است که با تمرین ، تحقیق و پرسش به ارتقا the دانش مرتبط با طراحی مبتنی بر پراکسیس در یک بنیاد هنری اختصاص یافته است. کنجکاوی ، همدلی و زیبایی شناسی با استفاده از آموزش و همکاری متمرکز ترکیب می شوند. Beckmans College of Design 123 دانشجو و 30 کارمند دارد. دانشجویان همچنین به سخنرانان مهمان دسترسی دارند و این مدرسه با افراد حرفه ای که ما با آنها علاقه مشترک داریم همکاری نزدیک می کند.

مکان ها

  • Östermalm

    Brahegatan,10, 114 37, Östermalm

    سوالات