Keystone logo
Federal University Of Abc

Federal University Of Abc

Federal University Of Abc

مقدمه

Federal University Of Abc آبک (UFABC ، برزیل) در سال 2006 متولد شد و ریشه در یک طرح آموزشی بین رشته ای نوآورانه داشت. این گروه هیچ دپارتمانی ندارد و باعث ایجاد تعامل بین اعضای دانشگاهی از زمینه های مختلف می شود.

علاوه بر این ، دانشجویان تازه کار در مقطع کارشناسی بین رشته ای ، در علوم و فناوری (BC&T) و علوم و علوم انسانی (BC&H) پذیرفته می شوند. در هسته تجارب میان رشته ای ، دانش آموزان می توانند از انعطاف پذیری و آزادی در ایجاد Pathways دانشگاهی خود در طول برنامه های ارائه شده توسط دانشگاه برخوردار شوند ، بنابراین رفتار خود را به عنوان کارآفرینان انجام می دهند. هدف اصلی ما تقویت تفکر و ریسک پذیری مستقل است.

مکان ها

  • Jardim Hollywood

    Jardim Hollywood, برزیل

    سوالات