Keystone logo
Kentucky Christian University

Kentucky Christian University

Kentucky Christian University

مقدمه

Kentucky Christian University یک Kentucky Christian University خصوصی و غیرانتفاعی مسیحی است که در دامنه های زیبای شرقی کنتاکی واقع شده است. برای تقریباً یک قرن ، Kentucky Christian University از طریق یک جامعه دانشگاهی مسیح محور که از نظر آکادمیک دقیق و از لحاظ شخصی شخصی است ، قلب و ذهن دانشجویان را متحول کرده است.

از آنجا که بیشتر دانشجویان KCU حدود 75 درصد از ساعات بیداری خود را در کارهای غیر دانشگاهی می گذرانند ، KCU متعهد به ایجاد یک محیط خارج از کلاس است که به دانشجویان اجازه می دهد هنگام ایجاد روابط جدید ، رشد ایمان خود و سرگرمی احساس یک خانواده را داشته باشند. انجام آن

مکان ها

  • Grayson

    Academic Parkway,100, 41143, Grayson

    سوالات