Keystone logo
Mid-South Christian College

Mid-South Christian College

Mid-South Christian College

مقدمه

Mid-South Christian College برای شکر و جلال خدا از طریق مشارکت با کلیساهای مسیحی در تربیت افرادی که خدا آنها را دعوت کرده است تا با تسهیل آمادگی تحصیلی ، عملی و معنوی آنها ، بین المللی مسیح را تحقق بخشند ، وجود دارد.

در Mid-South Christian College ما با دانشگاهیان خود دو هدف داریم. ما می خواهیم برنامه ای با کیفیت بالا و توسط معلمان با تجربه وزارت ، افرادی که در دنیای واقعی خدمت کرده اند ، ارائه دهیم. در کنار آن ، ما می خواهیم دانشجویان متعهد را از طریق دانشگاهیان آموزش عالی و همچنین کاربردهای واقعی ، واقعی به سمت تعالی در آماده سازی وزارت راهنمایی کنیم.

مکان ها

  • Memphis

    Knight Road,3097, 38118, Memphis

    سوالات