Keystone logo
Trakia University

Trakia University

Trakia University

مقدمه

Trakia University (TRU) یک م scientificسسه علمی و آموزشی دولتی مستقل با اقامت در استارا زاگورا است.

با تصمیم شورای ملی در تاریخ 17.07.1995 مطابق با هنر تاسیس شد. 53 ، ص 5 و هنر. 86 ، ص 1 از قانون اساسی جمهوری بلغارستان و هنر. 2 ، p.1 از قانون آموزش عالی (HEA) مبتنی بر موسسه عالی zootechnics و دامپزشکی (HIZVM) و موسسه عالی پزشکی (HIM) - Stara Zagora با دانشکده ها و بخشهای مستقل موجود در آنها.

بعداً ، با مصوبه های شورای وزیران (CM) (/ 62 / 26.03.1996 ، 16 27 / 27.01.1997 و № 374 / 15.10.1997) موسسه افزایش صلاحیت معلم (ITQ) و 4 مورد اصلاح شده در م colleسسات کالج - 3 دارو ، در استارا زاگورا ، هاسکوو و اسلیون ، همچنین 1 فنی - از یامبول.

مکان ها

  • Stara Zagora

    Stara Zagora, بلغارستان

    سوالات