Keystone logo
University of Wisconsin Parkside

University of Wisconsin Parkside

University of Wisconsin Parkside

مقدمه

مأموریت و چشم انداز ما: آموزشی متمرکز بر تنوع ، عدالت اجتماعی و برآورده سازی شخصی که دانش آموزان را به دانش و مهارت برای پرداختن به برخی از مهمترین مسائل امروز جامعه می رساند.

برنامه های ما فرصت هایی را برای دانش آموزان فراهم می کند تا با مسائل مختلف ، عدالت اجتماعی ، برابری ، پایداری و جهانی شدن درگیر شوند. مهارت هایی که در این رشته ها و میان رشته ها به دست می آیند ، به دانش آموزان کمک می کنند تا دانش خود را در جهت تولید و تحقق بخشیدن به جوامع - محلی ، ملی و جهانی - برای گروه و فرد ، به کار گیرند.

گروه های آموزشی در کالج فرصت های بی شماری را برای دانش آموزان فراهم می کند تا با جامعه درگیر شوند ، از جمله کارآموزی ، یادگیری خدمات محلی و بین المللی و تحقیقات مشترک با اعضای هیئت علمی.

مکان ها

  • Kenosha

    Wood Road,900, 53144, Kenosha

    سوالات