بورسیه‌های تحصیلی

بورس تحصیلی جوایز مالی ارائه شده توسط دانشگاه‌ها یا سایر سازمان‌های آموزشی برای حمایت مالی دانشجویان از تحصیل است. بورسیه تحصیلی برای تأمین نیازهای مالی، توانایی علمی، کالای عمومی، توانایی ورزشی یا هنری یا ترکیبی از موارد فوق اعطا می‌شود.

بورسیه‌های تحصیلی Keystone برای دانشجویان کارشناسی

Keystone Academic Solutions چهار بورسیه کارشناسی را ارائه می‌دهد که ارزش هر کدام 2000 دلار امریکاست. این بورسیه‌های تحصیلی به دانشجویانی ارائه می‌شود که پیشینه تحصیلی خوبی دارند و نشان می‌دهند انگیزه کافی برای تغییر جهان از طریق آموزش خود را دارند. در وب‌سایت‌های ما یک حساب کاربری بسازید، سپس برنامه‌های تحصیلی را در سراسر جهان جست‌وجو کنید و یک تحقیق مطالعاتی را ارائه کنید. قبل از 31 مه 2021، برای درخواست بورسیه تحصیلی Keystone اقدام کنید، نامه پذیرش از یکی از دانشگاه‌های ذکرشده در وب‌سایت‌های ما را ارسال کنید و یکی از چهار بورسیه تحصیلی ما را برای کمک به تحصیل خود دریافت کنید!

بورسیه‌های تحصیلی Keystone برای فارغ‌التحصیلان

Keystone Academic Solutions دو بورسیه تحصیلات تکمیلی را ارائه می‌دهد که ارزش یکی 4000 دلار و ارزش دیگری 10000 دلار امریکاست. این بورسیه‌های تحصیلی به دانشجویانی ارائه می‌شود که پیشینه تحصیلی خوبی دارند و نشان می‌دهند انگیزه کافی برای تغییر جهان از طریق آموزش خود را دارند. در وب‌سایت‌های ما یک حساب کاربری بسازید، سپس برنامه‌های تحصیلی را در سراسر جهان جست‌وجو کنید و یک تحقیق مطالعاتی را ارائه کنید. قبل از 31 مه 2021، برای درخواست بورسیه تحصیلی Keystone اقدام کنید، نامه پذیرش از یکی از دانشگاه‌های ذکرشده در وب‌سایت‌های ما را ارسال کنید و یکی از چهار بورسیه تحصیلی ما را برای کمک به تحصیل خود دریافت کنید!