تست‌های دانش‌آموزی

آزمون‌ها و آزمون‌های دانشجویی هستند که تعیین می‌کنند آیا دانشجویان واجد شرایط دریافت انواع مختلف مدرک هستند یا خیر، بنابراین بسیار مهم است که دانش‌آموزان و دانش‌آموزان آینده‌نگر در مورد قالب و الزامات آزمون‌های مختلف بیاموزند و برای آنها سخت مطالعه کنند، تا بتوانند به برنامه و دانشگاه مورد نظر خود دست یابند.
The GMAT™️ exam is accepted by over 7,000 graduate business programs worldwide, and gives you an excellent opportunity to demonstrate your mastery of the skills required to succeed within them.
Every year, over 200,000 candidates take the GMAT exam online or in a test center. To find out how you can join them, and help your business school application stand out from the crowd, visit our website below.