آمادگی آزمون

آماده‌سازی آزمون دانش آموزان و دانشجویان را برای امتحانات دانشگاه یا کنکور ورودی دانشگاه آماده می‌کند. این آزمون ممکن است در کلاس یا به‌صورت فردی برگزار شود. برای یافتن گزینه مناسب آمادگی آزمون، گزینه‌های زیر را بررسی کنید.
PrepScholar دوره‌های آنلاین ارزان‌قیمت را برای SAT، ACT، GRE و GMT ارائه می‌دهد. برنامه آن، یادگیری را به نقاط قوت و ضعف دانشجویان اختصاص می‌دهد. دوره‌های آنها به لحاظ راهبردی و علمی دقیقاً برای آموزش دانشجویان در مناطقی طراحی شده است که با توانایی آنها مطابقت داشته باشد.
Magoosh آمادگی آزمون آنلاین SAT را فراهم می‌کند که مطالعه برای آزمون‌های استاندارد را دردسترس، مؤثر و لذت‌بخش می‌کند. دانشجویان می‎‌توانند در هر زمان و در هر مکان، از طریق یک رایانه یا تلفن درس بخوانند و Magoosh کسری از هزینه کلاس‌ها یا معلم‌های خصوصی است—اما با نتایج مشابه یا حتی بهتر.
بیش از 1750 سؤال تمرینی و بیش از 200 ویدئوی درسی
Magoosh آمادگی آزمون آنلاین GRE را فراهم می‌کند که مطالعه برای آزمون‌های استاندارد را دردسترس، مؤثر و لذت‌بخش می‌کند. دانشجویان می‎‌توانند در هر زمان و در هر مکان، از طریق یک رایانه یا تلفن درس بخوانند و Magoosh کسری از هزینه کلاس‌ها یا معلم‌های خصوصی است—اما با نتایج مشابه یا حتی بهتر.
بیش از 1400 سؤال تمرینی و بیش از 250 ویدئوی درسی
Magoosh آمادگی آزمون آنلاین TOEFL را فراهم می‌کند که مطالعه برای آزمون‌های استاندارد را دردسترس، مؤثر و لذت‌بخش می‌کند. دانشجویان می‌‎توانند در هر زمان و در هر مکان، از طریق یک رایانه یا تلفن درس بخوانند و Magoosh کسری از هزینه کلاس‌ها یا معلم‌های خصوصی است—اما با نتایج مشابه یا حتی بهتر.
بیش از 420 سؤال تمرینی و بیش از 140 ویدئوی درسی
Magoosh آمادگی آزمون آنلاین IELTS را فراهم می‌‎کند که مطالعه برای آزمون‌های استاندارد را دردسترس، مؤثر و لذت‌بخش می‌کند. دانشجویان می‎‌توانند در هر زمان و در هر مکان، از طریق یک رایانه یا تلفن درس بخوانند و Magoosh کسری از هزینه کلاس‌ها یا معلم‌های خصوصی است—اما با نتایج مشابه یا حتی بهتر.
بیش از 600 سؤال تمرینی و بیش از 125 ویدئوی درسی
Magoosh آمادگی آزمون آنلاین ACT را فراهم می‌کند که مطالعه برای آزمون‌های استاندارد را دردسترس، مؤثر و لذت‌بخش می‌کند. دانشجویان می‎‌توانند در هر زمان و در هر مکان، از طریق یک رایانه یا تلفن درس بخوانند و Magoosh کسری از هزینه کلاس‌ها یا معلم‌های خصوصی است—اما با نتایج مشابه یا حتی بهتر.
بیش از 1300 سؤال تمرینی و بیش از 250 ویدئوی درسی
Magoosh آمادگی آزمون آنلاین GMAT را فراهم می‌کند که مطالعه برای آزمون‌های استاندارد را دردسترس، مؤثر و لذت‌بخش می‌کند. دانشجویان می‎‌توانند در هر زمان و در هر مکان، از طریق یک رایانه یا تلفن همراه درس بخوانند و Magoosh کسری از هزینه کلاس‌ها یا معلم‌های خصوصی است—اما با نتایج مشابه یا حتی بهتر.
بیش از 1300 سؤال تمرینی و بیش از 340 ویدئوی درسی